Služby

Nabízíme komplexní řešení v oblasti fotovoltaiky.
Na míru Vašim potřebám.

Energetické posudky, studie a analýzy

Návrh nejefektivnějšího energetického řešení s využitím solární energie a přidružených technologií (zejména akumulace energie). Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

Projektová dokumentace všech stupňů

Zpracujeme projektovou dokumentaci dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. Splňujeme přísné legislativní požadavky.

Spolupracujeme se špičkovými odborníky v oboru. Máme autorizaci pro oblasti:

a) autorizace se všeobecnou působností, zejména pak:

 • Vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů,
 • vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů),
 • vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány,
 • provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
 • zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení.

b) technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, technologická zařízení staveb

 • Projektová dokumentace pro stavební řízení/povolení, část elektrotechnická, do i nad 1000V,
 • projektová dokumentace pro provádění stavby, část elektrotechnická, do i nad 1000V.

c) požární bezpečnost staveb

 • Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) se zpracovává na základě § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
  o požární prevenci, a to v souladu s technickými podmínkami, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

d) provádění statických a dynamických výpočtů staveb

 • Postup se řídí podle zákona č.183/2006 Sb.

Jako klíčové, pro úspěšné dokončení projektů, pro Vás rádi připravíme následující stupně projektové dokumentace:

DUR – dokumentace pro územní řízení/ rozhodnutí
DSP – dokumentace pro stavební řízení/povolení
DPS – dokumentace pro provádění stavby
DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby

Ekonomické a technické poradenství

Ekonomická bilance projektu (ROI, CF, DCF, IRR, NPV), zajištění vyřízení žádostí s PDS (provozovatel distribuční soustavy) a pomoc při komunikaci s dalšími státními orgány (ERÚ, OTE, MPO a dalšími).

Dotační tituly

Poskytujeme poradenství s financováním projektů. Máme přehled o všech dotačních programech a vybereme pro Váš projekt ten nejvhodnější. Zpracujeme žádost o dotaci, zajistíme potřebné přílohy a postaráme se
o vyřizování nezbytných formalit s poskytovateli dotací, které jsou aktuálně nebo budou v brzké době vypsány:

 • Modernizační fond
 • Nová zelená úsporám
 • OP TAK
 • Fond pro spravedlivou transformaci

Realizace projektu

Posuneme Váš projekt od papírování k jeho konečné realizaci. Uspořádáme výběrová řízení nejen na dodavatele technologií. Prověříme kvality dodavatelů a nakonec za Vás pohlídáme samotnou realizaci projektu jako technický dozor investora (TDI). Při dozorování ochráníme vaše zájmy i investice
a dohlédneme na kvalitu a správnost provedené práce.

Provoz a údržba

Zajištění provozu a údržby energetického zařízení. Dohlédneme na správné fungování technologií a jejich pravidelné údržby. Postaráme se o vyhodnocování výroby FVE, abychom dokázali optimalizovat jejich výkon.